Adatkezelési tájékoztató

Tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, amelyben a cég tájékoztatja szolgáltatásait igénybevevő ügyfeleit, honlapján regisztrálókat a regisztráció és a szolgáltatás igénybevétele során tudomására jutott személyes adatok kezeléséről.

Amennyiben Ön nem múlt el 18 éves, kérjük, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót törvényes képviselőjével együtt olvassa el, és beleegyező nyilatkozatait csak törvényes képviselője hozzájárulásával tegye meg.

Bármilyen kérdés, észrevétel esetén társaságunk az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésre.

Az adatkezelő személye és elérhetősége:

Cégnév: Eurofins-Vetcontrol Kft.

Székhely: 1211 Budapest, Déli bekötő út 8.

Telefonszám: +36202979708

weboldal: www.vetcontrol.hu

E-mail cím: vetlabor@vetcontrol.hu

Adatkezelési ügyekben elérhetőségek:

E-mail cím:  vetlabor@vetcontrol.hu

telefonszám: +36202979708

Kik vagyunk, akire rábízza személyes adatait?

A Eurofins-Vetcontrol Kft. (korábban mint M.A.H.Food-Controll Kft) több évtizede, Magyarországon működő, főtevékenységeként állategészségügyi diagnosztikai, laboratóriumi vizsgálati szolgáltatásokat nyújtó, Magyarországon bejegyzett, székhellyel rendelkező gazdasági társaság.

Kinek az adatai érintettek és miért?

Az adatkezelési tájékoztatónk természetes személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésére terjed ki, azaz minden olyan esetre vonatkozik, amikor társaságunk olyan adat birtokába jut, amely természetes személyre vonatkozik, vele összeköthető, vele azonosítható adatra vonatkozik.

Honlapunkon történő regisztrációval, szolgáltatásaink igénybevételével több módon kerülhet cégünk birtokába személyes adat:

 1. A honlapon történő regisztrálás során: név, cím, elérhetőség (email, telefon) kerülhet a kezelésünkbe.
 2. Kontakt személy, szállítási név cím megadása során
 3. Számlázási adatok
 4. Amennyiben Ön ajánlást ad számunkra szolgáltatásainkkal kapcsolatban, úgy nevét, esetleg email címét, munkáltatóját, beosztását kezelhetjük.
 5. Amennyiben Ön jelentkezik hírlevél szolgáltatásunkra, úgy nevét és email címét kezeljük.

Az általunk kezelt adatokat minden esetben Öntől szerezzük, Ön adja meg részünkre.

Milyen jogszabályok alapján történik az adatkezelés?

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény
A Bizottság 29. számú munkacsoportjának hatályban tartott továbbá az Európai Adatvédelmi Testület és az Adatvédelmi Hivatal (NAIH) hatályos állásfoglalásai

Milyen alapelvek szem előtt tartásával kezeljük adatait?

Társaságunk  az adatokat a GDPR előírásai szerint az alábbi alapelvek betartásával kezeli:

 • jogszerűség: az adatkezelésre a társaság rendeletben meghatározott jogalappal rendelkezik: az adatkezelésnek oka van
 • tisztességesség: jogszabályokban foglaltak szerint és az érintett érdekeinek szem előtt tartásával történik az adatkezelés, nem kezeljük úgy adatait, hogy Önt megtévesszük, tévedésbe ejtsük annak célját illetően
 • átláthatóság: az adatkezelés minden folyamatában nyomon követhető
 • célhoz kötöttség: adatokat kizárólag az érintett tudomására hozott, előre meghatározott célnak megfelelően kezeli a társaság,
 • adattakarékosság: adatokat csak annyiban és olyan ideig kezelünk, amely a jogalaphoz szükséges, a célnak megfelel, és amely módról és időtartamról Önnek előzetes tájékoztatást nyújtottunk.
 • pontosság: az adatokat valóságtartalmuknak megfelelően tartjuk nyilván, ennek érdekében biztosításra kerül a helyesbítés, korlátozás, törlés joga. 
 • korlátozott tárolhatóság: adatokat csak a cél eléréséhez szükséges ideig őrzünk meg,
 • integritás és bizalmas jelleg: biztosítjuk, hogy csak azok férjenek hozzá az adatokhoz, akiknek a szolgáltatás, a rögzített cél teljesítéséhez szükséges.

Milyen okból kezelik az adataim?

Ön elektronikus úton felkereste társaságunkat, regisztrált, regisztrálni kíván honlapunkon, szolgáltatásunkat kívánja igénybe venni. A szolgáltatás igénybevételével (Ön megrendelésével és annak általunk történő visszaigazolásával) Ön és Társaságunk között egy szerződés jött létre. A szerződés feltételeit az általános szerződési feltételek című dokumentum vagy az Önnel külön megkötött egyedi szerződés tartalmazza.  Az adatkezelés jogalapja így a GDPR 6. cikk (1) b) a felek közötti szerződés. 

Amennyiben Ön feliratkozott hírlevél szolgáltatásunkra,  vagy ajánlást ad részünkre, úgy az Ön hozzájárulása alapján kezeljük adatait. Az adatkezelés jogalapja így a GDPR 6. cikk (1) a) az Ön hozzájárulása.

Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a szerződés létrejöttéhez, teljesítéséhez szükséges személyes adatát (pl. név, cím) a szerződés teljesítését követő 5 évig megőrizzük, azt a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján jogos érdekből kezeljük. Ennek oka annak biztosítása, hogy a polgári jogi általános elévülési időn belüli esetleges jogviták esetén a szerződés létrejöttét és tartalmát, továbbá teljesítésünket bizonyítani tudjuk.

Hogyan és milyen célból kezeljük adatait?

Cégünk a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat és információkat kizárólag az Ön adatmegadással elérni kívánt céljával kapcsolatban kezeli, és csak az Ön igényeinek teljesítése érdekében, az Önnel való kommunikálásra használja. Az adatkezelés célja a megrendelés teljesítése, vagy – az Ön hozzájárulása alapján – Ön részére tájékoztató anyagok küldése.

Társaságunk az adatokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel rendelkező szerveren tárolja elektronikusan, papír alapú tárolás – esetlegesen jegyzőkönyvek, vagy azt alátámasztó eredmények esetében – zárható szekrényekben, zárható helyiségekben, a társaság iroda helyiségeiben történik. 

A tárolásra használt szerver társaságunk tulajdonát képzi, így más nem férhet hozzá a már szerveren lévő adatokhoz. Az adatok biztonságos tárolását és szerverre jutását tovább segíti, hogy webhelyünket HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) protokoll védi, amely gondoskodik az adatok integritásáról és bizalmas kezeléséről a felhasználó számítógépe és a webhely között. A HTTPS használatával küldött adatok védelmét a Transport Layer Security protokoll (TLS) biztosítja, amely a védelem három kulcsfontosságú rétegét nyújtja: Titkosítás – Az átadott adatok titkosításával biztonságba helyezi azokat a lehallgatóktól. Adatok integritása – Az adatokat nem lehet módosítani vagy megfertőzni átvitel közben anélkül, hogy a rendszer ezt érzékelné. Hitelesítés – Bizonyítja, hogy a felhasználók a megfelelő webhellyel kommunikálnak. Védelmet nyújt a közbeékelődéses támadásokkal szemben.

Társaságunk adatokat csak abban az esetben továbbít, ha erre jogszabály kötelezi. Személyes adatokat tartalmazó iratokat annak szükségessége esetén bejegyzett könyvvizsgálónk láthatja, akinek személyéről a nyilvánosan elérhető cégjegyzék ad tájékoztatást.

Törlésre vonatkozó információ

A regisztráció során megadott személyes adatok a szerződés teljesítése alatt, azaz a regisztráció fennállása alatt kerülnek tárolásra. Regisztrációját Ön bármikor töröltetheti rendszerünkből, ha erre vonatkozó szándékáról Társaságunkat elektronikus levélben, vagy postai úton értesíti. Az elektronikus adatok olyan módon kerülnek törlésre, hogy visszaállításuk ne legyen lehetséges. Amennyiben bármilyen problémája merül fel a törléssel kapcsolatban, úgy kérésére a törlést mi is elvégezzük.

A szerződés létrejöttéhez, teljesítéséhez szükséges személyes adatát (pl. név, cím) a szerződés teljesítését követő 5 évig megőrizzük, ezt követően kerülnek törlésre.

Mit kell tudnom a sütikről (Cookies), egyéb naplózásról?

A Eurofins-Vetcontrol Kft.  sütiket használ honlapján az internetes látogatás és kommunikáció könnyítése érdekében. A társaság oldalain Google Analytics került bekötésre, amelyre vonatkozó szabályzat itt található: https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

Fentieken kívül honlap használat során böngészője küldhet automatikus információkat, amikor megnyit egy webhelyet, vagy amiket használat közben a mobilalkalmazása küld pl. IP cím, megnyitott weboldalak, tevékenység naplózás. Információt kaphatunk a használt eszközzel kapcsolatban pl: típusát, operációs rendszerét, beállításait, egyedi azonosítókat illetően. Ezen információk a beállításoktól függenek, és e tekintetben javasoljuk, hogy az egyes eszközökhöz tartozó információtechnológiai, beállítási, biztonsági szabályzatot, használati útmutatókat is tanulmányozza át.

A Eurofins-Vetcontrol Kft. a honlapon is tájékoztatja és engedélyezteti a cookie használatot a felhasználóval. A cookie-ból társaságunk nem gyűjt adatot, azokat nem kezeli, nem őrzi meg. Profilalkotás, automatizált döntéshozatal így vagy egyéb módon nyert adatokból nem történik.

Fenti adatokat nem használjuk egyéni preferenciák azonosítása érdekében.

Mit kell tudnom, ha hírlevél szolgáltatásra jelentkezem? 

A Eurofins-Vetcontrol Kft. hírlevelet (tipikusan szolgáltatásairól, termékeiről szóló körlevelet) csak az érintettek erre vonatkozó (e-mailben, interneten erre a célra bejelölt négyzetben) hozzájárulása alapján küld. A hírlevelek alján tájékoztatja az érintetteket jogaikról: leiratkozás lehetőségéről. Leiratkozás esetében hírlevél küldése céljából a társaságunk az érintett adatait törli, azt nem kezeli tovább. 

Hogyan történik az adatkezelés, ha ajánlást adok a cég részére?

Köszönettel vesszük, ha ajánlás formájában megosztja pozitív tapasztalatait, és engedélyezi számunkra, hogy ajánlását nyilvánosságra hozzuk. Az ajánlás hitelessége érdekében az ajánlást nevével, illetve a szolgáltatást igénybe vevő cége nevével, az Ön beosztásával tesszük közzé, amennyiben Ön emailen, vagy az erre szolgáló internetes  négyzetben a hozzájárulást megadja számunkra. Az ajánlást olyan felületen tesszük közzé, amelyet számunkra bejelöl. Ajánlását mindaddig kezeljük, amíg Ön hozzájárulását vissza nem vonja. Kérjük, hogy  emailben jelezze számunkra, ha visszavonja hozzájárulását az ajánlásának közzétételéhez. Ebben az esetben 3 munkanapon belül töröljük az ajánlását. 

Milyen jogaim vannak a rám vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban?

Tájékoztatáshoz való jog

Önnek jogában áll érthető tájékoztatást kapni arról, hogy milyen okból, milyen adatait, hogyan és mennyi ideig kezeli társaságunk. Ahhoz, hogy a tájékoztatást megadhassuk szükségünk van arra, hogy azonosítsuk, valóban az Ön részére adjuk ki a tájékoztatást, ezért kizárólag személyesen előre egyeztetett időpontban, vagy írásban kérheti a tájékoztatást. Írásbeli kérelem esetén a kérelemre két tanú szükséges, elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén a saját – nálunk kezelt – email címről érkező kérelmeket fogadhatjuk el és teljesíthetjük. Amennyiben ez nem lehetséges, kérjük, hogy két tanúval ellátott írásbeli kérelmet terjesszen elő postai úton, amelyet mi postai úton teljesítünk.

A kérelemre történő tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül teljesítjük, illetve erre választ adunk. Költséget nem számolunk fel.

Rendelkezés az adatokkal: helyesbítéshez, tiltakozáshoz való jog, korlátozáshoz és törléshez való jog, adathordozhatóság

Az érintett kérésére a haladéktalanul helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, vagy az érintett kérése szerint kiegészíti azokat. 

Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Az adatkezelő az adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az adatok pontossága vitatott, az adatkezelés jogellenes, de az érintett csak korlátozást és nem törlést kér, az adatkezelőnek az adatra már nincs jogalapja, de az érintett kéri a kezelést valamely joga érvényesítéséhez, illetve azon vizsgálat időtartama alatt, amíg az érintett tiltakozására eldöntésre kerül az adatkezelés jogszerűsége. A korlátozás feloldásáról az érintettet tájékoztatni kell.

Amennyiben személyes adatainak kezelését nem kívánja, úgy Ön törölheti azokat profiljából, így a teljes profil törlésre kerül. Az érintett kérésére, hozzájárulásának visszavonása esetén, tiltakozására az adatkezelő haladéktalanul törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha más jogalap fennállása miatt azok kezelése még szükséges, vagy közérdek indokolja az adatok kezelését, illetve azok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges. Az adatokat akkor is törölni szükséges, ha azt jogellenesen kezelték, vagy jogszabály alapján kötelező a törlésük.

Az adatok helyesbítéséről, korlátozásáról, törléséről a társaság – amennyiben nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalanul nagy erőfeszítést – az érintettet értesíti. 

Jogorvoslati jog

Az érintett jogosult arra, hogy a jogszabály által erre a feladatra kijelölt hatóságnál panaszt tegyen: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére (www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, +3613911400, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11).

A hatóság hallgatása vagy döntése ellen az érintett bírósághoz fordulhat.
Az érintett jogosult arra, hogy személy adatainak jogellenes kezelése esetén bírósághoz forduljon.

Hozzáférhet-e illetéktelen személy adataimhoz?

Amennyiben adatai illetéktelen harmadik személyhez kerültek vagy ennek veszélye fennáll, úgy adatvédelmi incidensről beszélünk.

Társaságunknál fennállása óta adatvédelmi incidens nem történt. Lehetséges, csekély valószínűségű kockázatként felmerülhet: felhőszolgáltatónál történő incidens, munkatársunk felhasználónevének, jelszavának ellopása.

A Eurofins-Vetcontrol Kft. fentiek megakadályozása érdekében:

 • csak annak enged hozzáférést a személyes adathoz, akinek munkája ellátásához ez elengedhetetlenül szükséges, a hozzáférést felhasználónévvel és jelszóval biztosítja,
 • szervereit, informatikai biztonsági rendszerét állandóan monitorizálja és az informatikai szolgáltatást nyújtó cégtől elvárható biztonsági fokot biztosítja, eszközparkját ennek megfelelően alakítja, felhőszolgáltatóját gondosan választja ki,
 • munkavállalóit tájékoztatja a szükséges adatvédelmi intézkedésekről, és kioktatja őket felhasználónevük, jelszavuk megfelelő védelméről.

Kelt: Budapest, 2022.02.21.

Eurofins-Vetcontrol Kft.

 1. A honlapon történő regisztrálás során: név, cím, elérhetőség (email, telefon) kerülhet a
  kezelésünkbe.
 2. Kontakt személy, szállítási név cím megadása során
 3. Számlázási adatok
 4. Amennyiben Ön ajánlást ad számunkra szolgáltatásainkkal kapcsolatban, úgy nevét,
  esetleg email címét, munkáltatóját, beosztását kezelhetjük.
 5. Amennyiben Ön jelentkezik hírlevél szolgáltatásunkra, úgy nevét és email címét
  kezeljük.
  Az általunk kezelt adatokat minden esetben Öntől szerezzük, Ön adja meg részünkre.
  Milyen jogszabályok alapján történik az adatkezelés?
  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)
  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény
  A Bizottság 29. számú munkacsoportjának hatályban tartott továbbá az Európai Adatvédelmi
  Testület és az Adatvédelmi Hivatal (NAIH) hatályos állásfoglalásai
  Milyen alapelvek szem előtt tartásával kezeljük adatait?
  Társaságunk  az adatokat a GDPR előírásai szerint az alábbi alapelvek betartásával kezeli:
   jogszerűség: az adatkezelésre a társaság rendeletben meghatározott jogalappal
  rendelkezik: az adatkezelésnek oka van
   tisztességesség: jogszabályokban foglaltak szerint és az érintett érdekeinek szem előtt
  tartásával történik az adatkezelés, nem kezeljük úgy adatait, hogy Önt megtévesszük,
  tévedésbe ejtsük annak célját illetően
   átláthatóság: az adatkezelés minden folyamatában nyomon követhető
   célhoz kötöttség: adatokat kizárólag az érintett tudomására hozott, előre
  meghatározott célnak megfelelően kezeli a társaság,
   adattakarékosság: adatokat csak annyiban és olyan ideig kezelünk, amely a
  jogalaphoz szükséges, a célnak megfelel, és amely módról és időtartamról Önnek
  előzetes tájékoztatást nyújtottunk.
   pontosság: az adatokat valóságtartalmuknak megfelelően tartjuk nyilván, ennek
  érdekében biztosításra kerül a helyesbítés, korlátozás, törlés joga.
   korlátozott tárolhatóság: adatokat csak a cél eléréséhez szükséges ideig őrzünk meg,
   integritás és bizalmas jelleg: biztosítjuk, hogy csak azok férjenek hozzá az
  adatokhoz, akiknek a szolgáltatás, a rögzített cél teljesítéséhez szükséges.
  Milyen okból kezelik az adataim?
  Ön elektronikus úton felkereste társaságunkat, regisztrált, regisztrálni kíván honlapunkon,
  szolgáltatásunkat kívánja igénybe venni. A szolgáltatás igénybevételével (Ön
  megrendelésével és annak általunk történő visszaigazolásával) Ön és Társaságunk között egy
  szerződés jött létre. A szerződés feltételeit az általános szerződési feltételek című
  dokumentum vagy az Önnel külön megkötött egyedi szerződés tartalmazza.  Az adatkezelés
  jogalapja így a GDPR 6. cikk (1) b) a felek közötti szerződés. 
  Amennyiben Ön feliratkozott hírlevél szolgáltatásunkra,  vagy ajánlást ad részünkre, úgy az
  Ön hozzájárulása alapján kezeljük adatait. Az adatkezelés jogalapja így a GDPR 6. cikk (1) a)
  az Ön hozzájárulása.
  Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a szerződés létrejöttéhez, teljesítéséhez szükséges
  személyes adatát (pl. név, cím) a szerződés teljesítését követő 5 évig megőrizzük, azt a GDPR
 6. cikk (1) f) pontja alapján jogos érdekből kezeljük. Ennek oka annak biztosítása, hogy a

polgári jogi általános elévülési időn belüli esetleges jogviták esetén a szerződés létrejöttét és
tartalmát, továbbá teljesítésünket bizonyítani tudjuk.
Hogyan és milyen célból kezeljük adatait?
Cégünk a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat és információkat kizárólag az Ön
adatmegadással elérni kívánt céljával kapcsolatban kezeli, és csak az Ön igényeinek
teljesítése érdekében, az Önnel való kommunikálásra használja. Az adatkezelés célja a
megrendelés teljesítése, vagy – az Ön hozzájárulása alapján – Ön részére tájékoztató anyagok
küldése.
Társaságunk az adatokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel rendelkező szerveren tárolja
elektronikusan, papír alapú tárolás – esetlegesen jegyzőkönyvek, vagy azt alátámasztó
eredmények esetében – zárható szekrényekben, zárható helyiségekben, a társaság iroda
helyiségeiben történik. 
A tárolásra használt szerver társaságunk tulajdonát képzi, így más nem férhet hozzá a már
szerveren lévő adatokhoz. Az adatok biztonságos tárolását és szerverre jutását tovább segíti,
hogy webhelyünket HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) protokoll védi, amely
gondoskodik az adatok integritásáról és bizalmas kezeléséről a felhasználó számítógépe és a
webhely között. A HTTPS használatával küldött adatok védelmét a Transport Layer Security
protokoll (TLS) biztosítja, amely a védelem három kulcsfontosságú rétegét nyújtja: Titkosítás

 • Az átadott adatok titkosításával biztonságba helyezi azokat a lehallgatóktól. Adatok
  integritása – Az adatokat nem lehet módosítani vagy megfertőzni átvitel közben anélkül, hogy
  a rendszer ezt érzékelné. Hitelesítés – Bizonyítja, hogy a felhasználók a megfelelő webhellyel
  kommunikálnak. Védelmet nyújt a közbeékelődéses támadásokkal szemben.
  Társaságunk adatokat csak abban az esetben továbbít, ha erre jogszabály kötelezi. Személyes
  adatokat tartalmazó iratokat annak szükségessége esetén bejegyzett könyvvizsgálónk láthatja,
  akinek személyéről a nyilvánosan elérhető cégjegyzék ad tájékoztatást.
  Törlésre vonatkozó információ
  A regisztráció során megadott személyes adatok a szerződés teljesítése alatt, azaz a
  regisztráció fennállása alatt kerülnek tárolásra. Regisztrációját Ön bármikor töröltetheti
  rendszerünkből, ha erre vonatkozó szándékáról Társaságunkat elektronikus levélben, vagy
  postai úton értesíti. Az elektronikus adatok olyan módon kerülnek törlésre, hogy
  visszaállításuk ne legyen lehetséges. Amennyiben bármilyen problémája merül fel a törléssel
  kapcsolatban, úgy kérésére a törlést mi is elvégezzük.
  A szerződés létrejöttéhez, teljesítéséhez szükséges személyes adatát (pl. név, cím) a szerződés
  teljesítését követő 5 évig megőrizzük, ezt követően kerülnek törlésre.
  Mit kell tudnom a sütikről (Cookies), egyéb naplózásról?
  A Eurofins-Vetcontrol Kft. sütiket használ honlapján az internetes látogatás és
  kommunikáció könnyítése érdekében. A társaság oldalain Google Analytics került bekötésre,
  amelyre vonatkozó szabályzat itt található: https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

Fentieken kívül honlap használat során böngészője küldhet automatikus információkat, amikor megnyit egy webhelyet, vagy amiket használat közben a mobilalkalmazása küld pl. IP cím, megnyitott weboldalak, tevékenység naplózás. Információt kaphatunk a használt eszközzel kapcsolatban pl: típusát, operációs rendszerét, beállításait, egyedi azonosítókat illetően. Ezen információk a beállításoktól függenek, és e tekintetben javasoljuk, hogy az egyes eszközökhöz tartozó információtechnológiai, beállítási, biztonsági szabályzatot, használati útmutatókat is tanulmányozza át.
A Eurofins-Vetcontrol Kft. a honlapon is tájékoztatja és engedélyezteti a cookie használatot a felhasználóval. A cookie-ból társaságunk nem gyűjt adatot, azokat nem kezeli, nem őrzi meg. Profilalkotás, automatizált döntéshozatal így vagy egyéb módon nyert adatokból nem történik.
Fenti adatokat nem használjuk egyéni preferenciák azonosítása érdekében.

Mit kell tudnom, ha hírlevél szolgáltatásra jelentkezem? 
A Eurofins-Vetcontrol Kft. hírlevelet (tipikusan szolgáltatásairól, termékeiről szóló körlevelet) csak az érintettek erre vonatkozó (e-mailben, interneten erre a célra bejelölt négyzetben) hozzájárulása alapján küld. A hírlevelek alján tájékoztatja az érintetteket jogaikról: leiratkozás lehetőségéről. Leiratkozás esetében hírlevél küldése céljából a társaságunk az érintett adatait törli, azt nem kezeli tovább. 

Hogyan történik az adatkezelés, ha ajánlást adok a cég részére?
Köszönettel vesszük, ha ajánlás formájában megosztja pozitív tapasztalatait, és engedélyezi számunkra, hogy ajánlását nyilvánosságra hozzuk. Az ajánlás hitelessége érdekében az ajánlást nevével, illetve a szolgáltatást igénybe vevő cége nevével, az Ön beosztásával tesszük közzé, amennyiben Ön emailen, vagy az erre szolgáló internetes  négyzetben a hozzájárulást megadja számunkra. Az ajánlást olyan felületen tesszük közzé, amelyet számunkra bejelöl. Ajánlását mindaddig kezeljük, amíg Ön hozzájárulását vissza nem vonja. Kérjük, hogy  emailben jelezze számunkra, ha visszavonja hozzájárulását az ajánlásának közzétételéhez. Ebben az esetben 3 munkanapon belül töröljük az ajánlását.


Milyen jogaim vannak a rám vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban?
Tájékoztatáshoz való jog
Önnek jogában áll érthető tájékoztatást kapni arról, hogy milyen okból, milyen adatait, hogyan és mennyi ideig kezeli társaságunk. Ahhoz, hogy a tájékoztatást megadhassuk szükségünk van arra, hogy azonosítsuk, valóban az Ön részére adjuk ki a tájékoztatást, ezért kizárólag személyesen előre egyeztetett időpontban, vagy írásban kérheti a tájékoztatást.
Írásbeli kérelem esetén a kérelemre két tanú szükséges, elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén a saját – nálunk kezelt – email címről érkező kérelmeket fogadhatjuk el és teljesíthetjük. Amennyiben ez nem lehetséges, kérjük, hogy két tanúval ellátott írásbeli kérelmet terjesszen elő postai úton, amelyet mi postai úton teljesítünk.
A kérelemre történő tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül teljesítjük, illetve erre választ adunk. Költséget nem számolunk fel.

Rendelkezés az adatokkal: helyesbítéshez, tiltakozáshoz való jog, korlátozáshoz és törléshez való jog, adathordozhatóság
Az érintett kérésére a haladéktalanul helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, vagy az érintett kérése szerint kiegészíti azokat.  Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Az adatkezelő az adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az adatok pontossága vitatott, az adatkezelés jogellenes, de az érintett csak korlátozást és nem törlést kér, az adatkezelőnek az adatra már nincs jogalapja, de az érintett kéri a kezelést valamely joga érvényesítéséhez, illetve azon vizsgálat időtartama alatt, amíg az érintett tiltakozására eldöntésre kerül az adatkezelés jogszerűsége. A korlátozás feloldásáról az érintettet tájékoztatni kell.
Amennyiben személyes adatainak kezelését nem kívánja, úgy Ön törölheti azokat profiljából, így a teljes profil törlésre kerül. Az érintett kérésére, hozzájárulásának visszavonása esetén, tiltakozására az adatkezelő haladéktalanul törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha más jogalap fennállása miatt azok kezelése még szükséges, vagy közérdek
indokolja az adatok kezelését, illetve azok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges. Az adatokat akkor is törölni szükséges, ha azt jogellenesen kezelték, vagy jogszabály alapján kötelező a törlésük.
Az adatok helyesbítéséről, korlátozásáról, törléséről a társaság – amennyiben nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalanul nagy erőfeszítést – az érintettet értesíti. 

Jogorvoslati jog
Az érintett jogosult arra, hogy a jogszabály által erre a feladatra kijelölt hatóságnál panaszt tegyen: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére (www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, +3613911400, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11). A hatóság hallgatása vagy döntése ellen az érintett bírósághoz fordulhat.
Az érintett jogosult arra, hogy személy adatainak jogellenes kezelése esetén bírósághoz forduljon.


Hozzáférhet-e illetéktelen személy adataimhoz?
Amennyiben adatai illetéktelen harmadik személyhez kerültek vagy ennek veszélye fennáll, úgy adatvédelmi incidensről beszélünk.

Társaságunknál fennállása óta adatvédelmi incidens nem történt. Lehetséges, csekély valószínűségű kockázatként felmerülhet: felhőszolgáltatónál történő incidens, munkatársunk felhasználónevének, jelszavának ellopása.


A Eurofins-Vetcontrol Kft. fentiek megakadályozása érdekében:
 csak annak enged hozzáférést a személyes adathoz, akinek munkája ellátásához ez elengedhetetlenül szükséges, a hozzáférést felhasználónévvel és jelszóval biztosítja, szervereit, informatikai biztonsági rendszerét állandóan monitorizálja és az informatikai szolgáltatást nyújtó cégtől elvárható biztonsági fokot biztosítja, eszközparkját ennek megfelelően alakítja, felhőszolgáltatóját gondosan választja ki, munkavállalóit tájékoztatja a szükséges adatvédelmi intézkedésekről, és kioktatja őket felhasználónevük, jelszavuk megfelelő védelméről.


Kelt: Budapest, 2022.02.21.


Eurofins-Vetcontrol Kft.